GDPR

Prohlášení Zásady ochrany osobních údajů

 Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dokument, který právě čtete obsahuje základní informace ohledně toho, jak Perfect Day s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobytu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Správce osobních údajů

Perfect Day s.r.o. je ryze česká společnost, která se zabývá za 1) poskytováním služeb v oblasti kosmetiky a masáží.

IČO:05670926
Sídlo:Praha 5, Ke Zbuzanům 1132/16, PSČ 155 00
OR:Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 268124

Společnost Perfect Day s.r.o. zpracovává osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké údaje Perfect Day s.r.o. zpracovává

Perfect Day s.r.o. zpracovává pouze osobní údaje svých obchodních partnerů/zákazníků (dále jen Poskytovatel údajů), které jsou poskytovány v souvislosti s obchodním stykem.Údaje, které jsou Poskytovatelem údajů v souvislosti s obchodním stykem poskytovány jsou následující:

 • Jméno a Příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa

Poskytování osobních údajů společnosti Perfect Day s.r.o. vyplývající z obchodního styku je obecně zákonný a smluvní požadavek.

Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Poskytovatele údajů vždy umožněno projevit nesouhlas pro tyto účely. Pokud Poskytovatel údajů udělí společnosti Perfect Day s.r.o. nesouhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by společnost Perfect Day s.r.o. v důsledku toho odmítla poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

Pověřenec

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Perfect Day s.r.o. je osoba, která v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Pověřenec je nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Pověřencem za společnost Perfect Day s.r.o. je Šárka Klejnová, kterého lze kontaktovat na e-mail adrese info@pdstudio.cz nebo na telefonu +420 724 881 939

Získávání osobních údajů

Osobní údaje získává společnost Perfect Day s.r.o. přímo od zákazníka/obchodního partnera, a to zejména ze vzájemné komunikace, zaslaných korespondenčních resp. fakturačních údajů nebo z uzavřených smluv.

Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejné dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů atp.

Dále může společnost Perfect Day s.r.o. získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání osobních údajů Poskytovatele údajů, a se kterými spolupracuje.

Osobní údaje může společnost Perfect Day s.r.o. získávat rovněž z informací ze sociálních sítí a internetu, které jsou tam Poskytovatelem údajů umístěny.

Proč jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje zákazníků/obchodních partnerů Perfect Day s.r.o. jsou zpracovávány z důvodů vyplývajících z obchodních smluv, nákupu zboží resp. služby Perfect Day s.r.o. tak, aby subjektem údajů objednané zboží/službu, o které subjekt údajů projevil zájem provedli v požadované kvalitě resp. doručili v požadovaném množství, na požadované místo a v požadovaném čase.

Osobní údaje jsou tedy zpracovávány z důvodů zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi společností Perfect Day s.r.o.  a zákazníkem/obchodním partnerem. Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem.

Údaje zpracováváme zejména za účelem

 • Zpracování objednávky
 • Zjištění jestli se zákazník dostaví v domluvenou hodinu na určené místo
 • Zajištění požadované služby
 • Zajištění dodávky zboží
 • Zodpovězení případných dotazů ke službě resp. zboží.

Díky zpracováním osobních údajů tak může Perfect Day s.r.o. neustále zlepšovat své služby a obchodní vazby směrem ke svým zákazníkům a obchodním partnerům.

Oprávněné zájmy

Perfect Day s.r.o. potřebuje pro svou obchodní činnost zpracovávat osobní údaje zákazníků / obchodních partnerů / návštěvníků a jedním z právních titulů shromažďování osobních údajů je oprávněný zájem.

Osobní údaje zpracovává společnost Perfect Day s.r.o. rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy společnosti Perfect Day s.r.o. jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné plnění veškerých zákonných povinností, ochrana podnikání a majetku společnosti Perfect Day s.r.o. a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

Plnění obchodní smlouvy nebo jednání o jejím uzavření

Perfect Day s.r.o. zpracovává osobní údaje svých zákazníků / obchodních partnerů za účelem plnění určitého smluvního závazku (pro poskytnutí služby nebo prodeje zboží) nebo pro jednání o něm. V případě uzavření obchodní smlouvy, ať již v písemné, elektronické či ústní podobě, zpracovává Perfect Day s.r.o. nezbytné údaje. Toto zpracování osobních údajů je zpracováním zákonným. Perfect Day s.r.o. dodržuje účel smlouvy a zpracovává pouze ty osobní údaje, které pro plnění účelu smlouvy potřebuje. V nejčastějším případě se jedná o objednávky, ze které vyplývá zajištění služby, a pro její splnění potřebuje Perfect Day s.r.o. osobní údaje subjektu – jméno, příjmení a email, případně adresu.

Perfect Day s.r.o. bude průběžně posuzovat nově vyvstalé situace tak, aby zjistil, zda je skutečně zájem zpracování dat oprávněný a za jakým účelem je nezbytné osobní údaje zpracovávat.

Přístup ke svěřeným údajům

Společnost Perfect Day s.r.o. prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje jsou řádně spravovány a v bezpečí. Pro data svých zákazníků / obchodních partnerů zajistila společnost Perfect Day s.r.o. takové technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či jejich jinému zneužití. Ochraně uvedených dat věnuje společnost Perfect Day s.r.o. velký význam. Všichni příslušní pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a nesmějí poskytnuté osobní údaje použít k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.

Za určitých, avšak přesně definovaných podmínek je společnost Perfect Day s.r.o. povinna některé osobní údaje předat v souladu s platnými právními předpisy například Policii, Celní správě, Finančnímu úřadu a dalším dotčeným orgánům státní správy.

Cookies

Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webových prohlížečů. Společnost Perfect Day s.r.o. soubory cookies nesbírá. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů, a tudíž nepředstavují pro naše zákazníky/obchodní partnery žádné nebezpečí.

Právní základ pro zpracování údajů

Zákonnost zpracování je dána platnou legislativou o ochraně osobních údajů, podle které je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti společnosti Perfect Day s.r.o., pro ochranu oprávněných jejích zájmů nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který Poskytovatel údajů udělí.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V zájmu zajištění co největší ochrany soukromí Poskytovatele údajů, má Poskytovatel údajů právo vznést námitku, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

Právo na informace o zpracování osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracován, o kategoriích dotčených osobní údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

Práva Poskytovatele údajů

Ve věci zpracování osobních údajů mají Poskytovatelé údajů Perfect Day s.r.o. ze zákona následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • V určitých případech právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo přístup k osobním údajům

V případě vzniku mimořádné události týkající se úniku osobních údajů, má Poskytovatel údajů právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č.2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Právo na opravu

Pokud došlo na straně Poskytovatele údajů například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

V určitých stanovených případech má Poskytovatel údajů právo požadovat, aby společnost Perfect Day s.r.o. jeho osobní údaje vymazala. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

Společnost Perfect Day s.r.o. maže osobní údaje po uplynutí doby nezbytnosti jejich zpracovávání automaticky. Poskytovatel údajů se však na společnost Perfect Day s.r.o. se svou žádostí kdykoliv obrátit. Takováto žádost pak podléhá individuálnímu posouzení příslušnými osobami/orgány a o jejích vyřízení bude Poskytovatel osobních údajů společností Perfect Day s.r.o. detailně informován.

Právo na omezení zpracování

Společnost Perfect Day s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však měl Poskytovatel údajů pocit, že společnost Perfect Day s.r.o. např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, může být kdykoli podána žádost, aby osobní údaje Poskytovatele byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Takováto žádost pak podléhá individuálnímu posouzení příslušnými osobami/orgány a o jejích vyřízení bude Poskytovatel osobních údajů společností Perfect Day s.r.o. detailně informován.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si poskytovatel údajů přeje, aby společnost Perfect Day s.r.o. poskytla jeho osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá osobní údaje v odpovídajícím formátu poskytovatelem určenému subjektu. To vše za okolností, pokud společnosti Perfect Day s.r.o. nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud Poskytovatel údajů zjistí nebo se jen domnívá, že společnost Perfect Day s.r.o. provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, může se Poskytovatel údajů obrátit na společnost Perfect Day s.r.o. a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat pomocí e-mailové komunikace na adrese info@pdstudio.cz.

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Předávání dat třetí osobě

Perfect Day s.r.o. nebude v žádném případě předávat osobní údaje třetím osobám vyjma skutečnosti, kdy bude muset společnost Perfect Day s.r.o. nucena v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo podobným orgánům.

Doba uchovávání dat

Zákaznické údaje bude společnost Perfect Day s.r.o. uchovávat po celou dobu využívání služeb společnosti a rovněž po dobu nakupování zboží.

Osobní údaje zákazníků/obchodních partnerů budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Zákaznické údaje budou zpracovávány na základě uděleného souhlasu a uchovávány do té doby, nebude-li ze strany zákazníka souhlas se zpracovávání osobních údajů odvolán.

Zde je však nutné upozornit, že po ukončení zákaznického vztahu budou zákaznické údaje uchovávány po nezbytně nutnou dobu, kterou určují příslušné zákony České republiky. Jedná se především o zákon na ochranu spotřebitele a zákony daňové.

Údaje získané od zákazníků k určité službě naší společnosti budou zpracovávány a uchovávány pouze v rozsahu nezbytném k základní identifikaci jako jsou jméno, telefonní číslo, kontaktní adresa případně email adresa.

Zpracovávání údajů bez souhlasu zákazníka

Společnost Perfect Day s.r.o. zpracovává osobní údaje svých zákazníků z důvodů oprávněných zájmů. Mezi Perfect Day s.r.o. a zákazníkem vznikne poskytnutím služby, nebo nákupem zboží faktické uzavření obchodní smlouvy, přičemž smlouvu představuje i využití služby či prodej zboží bez jakéhokoli podpisu. Perfect Day s.r.o. je ze zákona povinen uchovávat daňové doklady, elektronickou komunikaci…

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními technologiemi a ochrannými procesy.

Je nutné zmínit resp. upozornit, že žádným systémem není objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů.

Společnost Perfect Day s.r.o. prohlašuje a ubezpečuje však, že nově vytvořené ochranné procesy a systémy jsou a budou pravidelně kontrolovány, zda systém neobsahuje slabá místa, nebyl vystaven útoku a přijatá bezpečnostní opatření budou pravidelně aktualizována.

Je třeba zmínit, že rovněž bez pomoci zákazníků / obchodních partnerů a jejich zodpovědnosti není možné zajistit bezpečnost jejich údajů. Je nutné uchovávat svá jedinečná hesla a přístupové údaje ke službám Perfect Day s.r.o. v tajnosti. Je důležité mít na paměti, že e-maily, chaty, blogy, sociální sítě nemusí být šifrovány, a proto nepoužívejte tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací a osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoli odvolat pomocí e-mailové komunikace na adrese info@pdstudio.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracovávání oprávněných osobních údajů, které jsou zpracovávány na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy resp. právní povinností uvedených v platných právních předpisech.

Neposkytnutí osobních údajů

V případě, že společnosti Perfect Day s.r.o. nebudou osobní údaje poskytnuty a ke zpracování pro zajištění služby / prodeje zboží pro je předání některých osobních údajů oprávněně vyžadováno, může se stát, že svým zákazníkům/obchodním partnerům nebude společnost Perfect Day s.r.o. schopna poskytnout zboží/službu v plném rozsahu či kvalitě.

V zájmu zajištění co největší ochrany Vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

Toto informační memorandu předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů neváhejte kontaktovat společnost Perfect Day s.r.o. na e-mailové adrese info@pdstudio.cz nebo na telefonu +420 724 881 929.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů a GDPR

Podle nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/697 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pobytu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Správce osobních údajů

Perfect Day s.r.o. je za 2) poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č.372/2011 Sb, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

IČO:05670926
Sídlo:Praha 5, Ke Zbuzanům 1132/16, PSČ 155 00
OR:Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 268124

Společnost Perfect Day s.r.o. zpracovává osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké údaje Perfect Day s.r.o. zpracovává

Perfect Day s.r.o. , Nestátní zdravotnické zařízení zpracovává následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození
 • Kontaktní údaje, tedy zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště
 • Údaje o vašem zdravotním stavu, jsou-li nutné a souvisejí s využíváním našich služeb
 • Citlivé údaje, tedy údaje zařazené do zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Účely zpracování osobních údajů:

 • Poskytování zdravotních služeb
 • Sdělování údajů o zdravotním stavu vám a dalším oprávněným osobám
 • Organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • Vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývá z předpisů upravujících daně a účetnictví

Právní základ zpracování osobních údajů

 • Splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 SB., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele).

Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

Práva subjektu údajů

 • Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
 • Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 • Právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení.
 • Právo na výmaz osobních údajů. Vztahuje se jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme.
 • Právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich, nebo někoho dalšího .

Povinné zpracování a povinnost poskytnou osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnou osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce, nebo opatrovníka (§ 41 ods. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Pověřencem za společnost Perfect Day s.r.o. je Šárka Klejnová, kterého lze kontaktovat na e-mail adrese info@pdstudio.cz nebo na telefonu +420 724 881 939